Tro mod politik

BOGANMELDELSE:
Anders Gadegaard:
TRO MOD POLITIK
Kristne værdier – byggesten til en politisk etik
Eksistensen 2019

Først en tilståelse: Jeg elsker bøger, og jeg behandler dem med samme kærlighed og omhyggelighed, som jeg behandler en baby. Jeg skriver aldrig i mine bøger – normalt aldrig, for mit eksemplar af denne bog er fuld af understregninger, udråbstegn og bemærkninger i kanten. Det er egentlig uretfærdigt, for bogen kan jo ikke gøre for det indhold, forfatteren har hældt i den – men det er jo også et tegn på, at bogen ikke kan være helt ligegyldig, for så var der ingen grund til at sætte streger. Den er ikke uvæsentlig, den er foruroligende.

Jeg har et særligt forhold til Anders Gadegaard. Vi er vokset op i det samme lille landsogn i det yderste nordøstlige hjørne af Himmerland, hvor Gadegaards far var præst, da jeg var barn – en utrolig kedelig præst, må jeg desværre tilføje, men jeg var på daværende tidspunkt ikke i stand til at vurdere den teologiske dybde, så den skal jeg ikke udtale mig om (1). Hans mor var også teolog, men dengang havde en præst brug for en præstekone (2), så hun kunne ikke også besætte et præstekald. Farfaren var også provst. Dette skal her kun nævnes, fordi det siger noget om det miljø, Anders er vokset op i. Det var helt igennem i himmelnissernes rige – uden megen kontakt til virkelighedens verden, som hans far heller ikke gerne kastede sig ud i. Han optrådte som Guds ophøjede statholder i sognet. Historie synes heller ikke at være Anders’ stærke side, ikke engang kirkehistorie – og
tekst- og kildekritik kender han overhovedet ikke. Men dette sidste havde jeg heller ikke ventet – den skyr alle præster som pesten, for hvis de dykker ned i den, falder deres korthus sammen (3) .

Anders Gadegaard præsenterer sig selv som barn af 68 og beskriver stolt, hvorledes han deltog aktivt i oprøret mod kundskaber, mens han gik i gymnasiet, og nægtede at aflevere sine matematikopgaver, fordi han mente, at læreren var ukvalificeret… det var ægget, der ville lære hønen, og, som det klart fremgår af bogen, er Anders stadig kommunist, og han har gjort Det Nye Testamente til Satans bibel.

Hvor jeg – ganske vist med en pause – stadig sidder i samme lille landsby, er Anders kommet videre, ja, han er kommet frem i verden, og selv om han ikke sidder helt oppe ved Gud Fader den Almægtiges højre hånd – og næppe heller kommer til det – sidder han dog ved bispens, endda ved Københavns biskops, og Københavns biskop er det nærmeste, vi her i landet kommer en ærkebiskop. Om ham har jeg skrevet andetsteds (4), men de to er to alen ud af ét stykke – fortalere for den muslimsk-jødisk-kristne, hindu-buddhistiske, pastafariske fussionskirke. Begge fornægter de verdens historiske og naturvidenskabelige realiteter. De er – forstår man nok – kun ånd, og inden for åndens verden er de naturligvis begge store. Anders kan således væve det mest ligegyldige og himmelråbende nonsens ind i et sådant spind af gyldent uld, at jeg kommer til at tænke på min gamle, for længst afdøde tysklærer, der ofte følte sig kaldet til at sige: ”Det dunkelt sagte, er det dunkelt tænkte!” Men denne uklare udtryksmåde lærer de nok på det teologiske fakultet, ja, den er vel i det hele taget grundlaget for teologien.

Nå, men til sagen: TRO MOD POLITIK – det er ikke nogen dårlig titel. Dens 3 forskellige betydninger giver i sig selv lejlighed til eftertanke – men da Gadegaard nok ikke tillægger sine læsere større åndsevner, end han selv besidder, skynder han sig straks at forklare titlens mening – i stedet for at lade det være op til læseren at finde ud af det. Det er nok en præstesvaghed. En prædiken skal jo helst ikke være flertydig!

Gadegaards hovedtese er, at ”tro og politik behøver hinanden”. En politik uden tro er for ham blot ”administration af det bestående uden drømme, uden længsler og engagement for et fælles liv, hvor lige vilkår og sammenhold er virkelighed” (5) – og langt hen ad vejen er det svært ikke at være enig med ham, men det er vanskeligt for mig at se, hvordan ”lige vilkår og sammenhold” passer ind i denne sammenhæng – ja, hvad det i det hele taget betyder her. Det forekommer mig at være en ideologisk og ikke en grundlæggende definitorisk bestemmelse. Men måske er vi her ved en af sagens kerner: Gadegaard går ud fra sin egen ideologi som universel og indiskutabel. Han kan ikke forestille sig, at nogen kan have en anden indstilling til tilværelsen. Det kan jeg! Politik bør naturligvis have et ideologisk grundlag, hvile på en verdensanskuelse, men den behøver bestemt ikke at være religiøs, ja, jeg ville foretrække, at den ikke var det, men hvis den skulle være kristen, kan kristendommen Gud ske tak og lov opfattes på andre måder end den gadegaardske fusion af kristendom og marxisme, for det er hvad der er tale om.

På samme måde mener Gadegaard, at troen indeholder en forpligtelse til at drive politik. ”En tro uden politisk engagement er slet ikke tro, for til troen hører bevidsthed om, at man har et medansvar for forvaltningen af det fælles liv og en lidenskab for at handle på det medansvar.” (6) Jeg ser bestemt politik og verdensanskuelse som en enhed, men når verdensanskuelsen bliver til en religion, ser jeg store problemer, blandt andet fordi alle religioner, jeg kan komme i tanker om, bygger på noget uvirkeligt og en fornægtelse af naturens orden – ganske enkelt. Hvis man vil bygge et samfund på noget uvirkeligt, rammer man på et eller andet tidspunkt en mur af realiteter. Derfor skal religioner ikke blande sig i politik! Nu bygger alle de store bogreligioner set fra Gadegaards synspunkt på den samme gud og de samme værdier – og det er – sjovt nok – marxismens værdier (7) . Det er vanskeligt for mig at forestille mig, hvordan man kan have studeret teologi og alligevel komme til denne anskuelse, men igen må vi vel bare konkludere, at Gadegaard lever i en verden af luftkasteller, og disse bygges på løbende bånd på de teologiske fakulteter, og netop bygningen af luftkasteller synes at være disse fakulteters eneste misforståede berettigelse. Den verden, kristendommen drømmer om, er en ganske anden verden end den, islam ønsker, og som islam har realiseret i forskellige versioner overalt på den østlige halvkugle. At fornægte det, er at fornægte fakta.

Og i et land med religionsfrihed vil religioners og præsters indblanding i politik kun medføre splittelse, for vi har ikke noget fælles liv, når det kommer til værdier og tro, og selv inden for rammerne af de kristne kirker er der ikke enighed om, hvilken verden man skal tilstræbe, og hvilken rolle religionen skal spille i denne, ja, selv inden for folkekirken er der, som vi ser, vidt forskellige opfattelser. Gadegaard foregiver at se, at der er et problem her, og han betoner, at man aldrig må argumentere politisk ”med Gud i ryggen” (8) . Men hvad er det, han selv gør hele vejen igennem dennes bogs ca. 200 sider? Han argumenterer med Gud i ryggen ved at strø om sig med nøje udvalgte bibelcitater for at bevise sine påstande, og i hele det kapitel, han vier til Søren Krarup, formår han at få denne til at fremstå ikke som en politisk modstander eller som en kollega, man er uenig med, men som et ringere menneske, ja, som en repræsentant for det onde! Dette er farisæisme af værste skuffe, og på trods af alle ihærdige forsøg på at skjule det, ser man ganske tydeligt bukkebenene under præstekjolen!

Gadegaard griber fat i menneskets tvivl:

”Netop til den tvivl på egen betydning er troen det stærkest tænkelige korrektiv. For den siger: Du betyder alt. Som det enkeltindivid du er, er du valgt ud af kærlighed af Gud og sat på din plads for at bidrage til at fremme det gode og begrænse det onde.” (9)

Hvis nogen skulle spørge til identitetstosseriets rødder, så har vi dem her: Du betyder alt! Du er udvalgt af himmelnissen himself, og du har en opgave: at fremme det gode og bekæmpe det onde. Nuvel, men hvad er det gode – og hvad er det onde? Det må vi da have defineret! For Anders Gadegaard er det imidlertid soleklart: Det gode er hans opfattelse, og alt andet er det onde – og det har Gud at rette sig efter! For Gadegaard er den enkeltes vel tydeligvis vigtigere end helhedens vel – også kirkeligt set et noget tvivlsomt standpunkt.

Gadegaard øver en stærk kritik imod det politiske liv i dag, og den kritik kan jeg fuldt ud tilslutte mig:

”Man bliver i dag ikke politiker, fordi man lidenskabeligt ønsker at fremme en bestemt holdning – man bliver politiker, fordi man gerne vil være en del af magtens forvaltning – og finder så sine synspunkter i forhold til, hvor vælgerne for tiden bevæger sig hen. Jeg har mødt ikke så få statskundskabsstuderende i København, der frejdigt siger: ”Jeg læser til politiker.”” (10)

Ja, han kritiserer endog valgsystemet på en måde, jeg kan nikke genkendende til. Vælgerne vælger nemlig ikke politikerne. Det gør partierne – der som bekendt ikke nævnes med et ord i Grundloven – for de vælger, hvem vælgerne overhovedet kan komme til at vælge imellem, og hvilken vægt deres stemme har. 11 Derfor er det en sandhed med modifikationer at sige, at vi selv vælger vore politikere. Jeg er helt enig – og jeg er også enig i Colin Crouchs beskrivelse af det, han kalder ”den post-demokratiske tilstand”, som citeret af Gadegaard:

1) Folkets vilje er ikke længere noget, politikerne lytter til og følger, men er noget politikerne og de økonomiske magthavere selv skaber ved hjælp af forskellige former for overtalelse via reklamer og anden medie-bearbejdelse. (12)

2) Økonomiske emner styrer hele den politiske diskurs. Den globale kapitalisme har skabt en erhvervspolitisk klasse, som udelukkende forholder sig til sine egne vækstinteresser og opererer uden politisk kontrol……

3) [Dette fører til] en decideret depolitisering, hvor samtalen forstummer og alting kan gøres op i forbrug, fritidsfornøjelser og underholdning. Behovstilfredsstillelse bliver det primære formål, og det virker som et socialt beroligelsesmiddel. Men hvor samtalen, debatten og den kritiske udfordring til det politiske system forstummer, hersker diktaturet.

4) Det repræsentative systems magt er aftagende til fordel for en voksende indflydelse via lobbyister og mere eller mindre skjult betalt partistøtte. (13)

Desuden citerer han Graham Ward, professor i ”kontekstuel teologi og etik” for følgende meget rigtige iagttagelse: ”Hvor politikere dissocieres fra vælgergrundlaget, er vejen banet for korruption.” (14)

Gadegaard gør endvidere ganske rigtigt opmærksom på, at [m]assemediernes indtog i politik øger tendensen til udvanding af demokratiet. Valgkampe foregår stort set ikke på gaden eller i forsamlingshusene længere, men i medierne. Her afgøres politikernes skæbne på deres performance. (15) Samtidig peger han på massemediernes økonomiske afhængighed af politikerne.

Det er faktisk meget vanskeligt at være uenig med Gadegaard i dennes kritik af det nuværende politiske system. Jeg har stort set sagt det samme selv. Det, der er galt med Gadegaards bog, er de værdier, han ønsker skal afløse den nuværende mangel på ideer. Og her kommer han hurtigt ud på glatis, når man kritiserer politikerne for netop at lytte til folkets krav om at forbyde at bære niqab i stedet for at træffe forholdsregler imod skatteunddragelse og hvidvask. Niqab-forbuddet er jo netop værdipolitisk og i overensstemmelse med vælgermassens ønske, og de økonomiske forbrydelser forsøger man jo rent faktisk at gøre noget imod, men forbryderne er bare hele tiden foran, fordi de
råder over de bedste hjerner til at rådgive sig. Om politikernes manglende succes på dette felt nu skyldes manglende vilje eller uduelighed, får her stå hen i det uvisse. Et er dog sikkert: Den omfattende internationale økonomiske kriminalitet – herunder lænsningen af statskassen for milliarder i forbindelse med uberettiget tilbagebetaling af aldrig betalte udbytteskatter – er udelukkende resultatet af den økonomiske globalisering – i forbindelse med centraliseringen af skatteinddrivelsen.

Gadegaard er imidlertid på alle andre felter en varm fortaler for globaliseringen, ja, han anerkender ikke eksistensen af forskellige folkeslag og forskellige kulturer. For ham er alle
mennesker hans brødre, som han skylder at hjælpe – uheldigvis vil han som den typiske kommunist, han er, ikke bruge sine egne penge til dette formål, men andre menneskers penge, og når han giver til den ene, stjæler han jo så samtidig fra den anden og skaber ny nød, men det synes ikke at anfægte denne sortkjolede hykler. Vor næste skylder vi alt – og alle er vor næste, uanset om de er tæt på eller langt borte. Men han påpeger selv ud fra lignelsen om den barmhjertige samaritan, at næstebegrebet jo defineres ud fra modtageren. Samaritaneren bliver den overfaldnes næste, idet han hjælper. Næsteforholdet opstår i samme øjeblik, hvor man hjælper. Negeren i Afrika er altså ikke på forhånd ens næste, men man bliver dennes næste ved at hjælpe ham. Men hvorfor hjælper man så ikke i stedet den syge, enlige mor med 3 børn henne på hjørnet og bliver hendes næste? Det ville dog synes at være det mest nærliggende! Men det er selvfølgelig ikke så spændende – især ikke, hvis ingen ser det. Gadegaard siger: Vi er pligtige at give alt bort – ligegyldigt til hvem. Det er ikke gået op for Gadegaard, at grunden til, at vi har noget at give af, er, at vi med stor flid og arbejdsomhed har skabt homogene solidariske nationale fællesskaber – og at vor skyldighed først og fremmest må gælde disse fællesskaber. Hans forestilling om den globale solidaritet svarer til, at man forlanger, at et forsikringsselskab skal betale for ens stormskade, selv om man ikke har tegnet nogen stormskadeforsikring!

Kommunisten Gadegaard afslører også sig selv i sin omtale af ejendomsretten. Han påpeger ganske rigtigt, at vi har alt til låns, fordi vi ikke kan tage det med os, når vi forlader denne verden. Som den gode kommunist, han er, anerkender han åbenbart ikke arv eller familie. Han fortsætter:

”Ejendomsretten er således en tvivlsom konstruktion, for Gud er giveren. Og vi står i Hans, i livets tjeneste. Derfor skylder vi at have opmærksomheden rettet imod dem, som mangler. Og ikke kun blandt vore nærmeste. I det globaliserede samfund er vor næste ikke bare naboen, men enhver, som er afhængig af, at vi bidrager til en retfærdig fordeling af goderne – uanset om vedkommende opholder sig her eller på den sydlige halvkugle.” (16)

Glemt er her Jesu fine definition af næsteforholdet, men lad det nu være. Det var i en anden prædiken. Jeg ville imidlertid grumme gerne have hørt Gadegaards definition af en retfærdig fordeling af goderne. Hvad er en retfærdig fordeling af goderne? At den dumme, dvaske, dovne og uduelige skal have de goder, der er skabt af den kløgtige, vågne, arbejdsomme og duelige? Det forekommer mig at være en mærkværdig retfærdighed. Retfærdighed er, at man selv får lov til at beholde, hvad man selv har skabt. Og hvis vi skal fastholde Gadegaards fiktion om, at Gud er giveren, så er det jo Ham, vi skal spille bolden videre til. Hvorfor har Gud fordelt goderne, som han har, og med hvilken ret skal vi forsøge at ”rette op” på hans fordeling? Logisk tænkning er ikke Gadegaards stærke side, heller ikke stringens. Der er ganske enkelt ingen sammenhæng i den nonsens, han bringer på papir! Endelig bliver jeg jo nødt til at minde domprovsten om, at det i henhold til den kristne legende er Gud, der har skabt alt liv på jorden – nøjagtigt som det fremtræder i dag. Noget liv synes at være dygtigere til at skabe ordnede samfund end andet – og til at skabe velstand. Med hvilken ret kan noget menneske så gå hen og ændre på dette skaberværk ved at blande folk og racer og blande sig i deres måde at leve på? Han siger jo selv, at det er vor pligt at forvalte skaberværket, så det bevares og kan rækkes videre til kommende generationer (17) – men det er åbenbart kun noget af skaberværket, han mener er bevaringsværdigt!

Hvor det går nogenlunde, når Gadegaard blot skal lire sine marxistiske floskler af, går det helt galt, når han skal prøve at forklare, hvad tro er. Han opgiver på forhånd det klassiske trosbegreb – han ved godt, at den traditionelle forestilling om Gud er en fiktion, så det kan han ikke bruge til noget. Han er nødt til at skabe et nyt gudsbegreb. Hør her:

”Men tro er i religiøs forstand noget helt andet og uendeligt større. Tro handler ikke så meget om at begribe verden og eksistensen, som om at gribes. Det er ikke så meget hjernens tro på, hvad der måtte findes der, hvor vores fornuft ikke rækker, som en tro, der opstår, når hjertet er bevæget. Fordi vi er grebet af noget, vi ikke kan ryste af os. Ikke så meget grebet af, at Gud er, men snarere hvem eller hvordan Gud er – ud fra, hvad der er os fortalt, eller hvad vi oplever. At tro er at være grebet af fortællingen om Guds historie med os. Den handler om, at vi i enhver situation gribes af Gud. At tro er at stole på, at vi lever i Guds varetægt. At Han griber os, inden vi – eller når vi – falder. Tro er altså ikke at antage eller have en overbevisning om noget, sådan som religionskritikerne gik ud fra. Det er derimod et spørgsmål om at nære tiltro.” (18)

Vi har altså tiltro til en Gud, vi ikke nødvendigvis tror på eksisterer! Jeg ville i den forbindelse frygtelig gerne have en forklaring på, hvordan det forholder sig med denne åbenbart ikke eksisterende guds ”historie med os”. Storartet tænkning!

Sagen er vel imidlertid den sørgelige, at den skolede marxist naturligvis ikke tror på nogen
Gud, men i modsætning til sin netop afdøde kollega Thorkild Grosbøll er han for klog til at sige det ligeud. I stedet opfinder han et nyt gudsbegreb, Gadegaards gud eksisterer jo kun i Gadegaards bevidsthed, og det er ikke kristendom! I kristendommen er Gud virkelig og virkeligt eksisterende. Hvis Gud ikke er virkeligt eksisterende, men kun en tanke i vort eget hoved, falder jo hele Det Nye Testamente, ja, hele Bibelen til jorden. Lad os derfor lige kaste et blik i Manualen, der har en lidt anden definition af, hvad tro er:

”Tro er fast tillid til det, man håber, overbevisning om ting, man ikke ser. … I tro fatter vi, at verden er blevet skabt ved Guds ord, så det synlige blev til af det, vi ikke kan se.” (19)

Hos Anders Gadegaard er begrebet tro blevet så udvandet, at det er meningsløst, og måske er det her på sin plads at repetere nogle kristne grundsætninger for domprovsten:

Mennesket er i sin jordiske tilværelse syndigt – det er et resultat af arvesynden. Menneskets vej til frelse går gennem nåden, men nåden forudsætter troen!

Synd, nåde og frelse spiller absolut ingen rolle i Gadegaards bog! Han taler om tilgivelse, men det er noget mennesker giver hinanden, og noget vi beder Gud om. Nåden er noget meget større, og den udgår fra Gud. Det er jo imidlertid typisk for den selvfede farisæer, at han jo netop ikke mener, at disse begreber vedkommer ham.

Den tro, Bibelen taler om, er imidlertid ikke den tro, der ”griber” Gadegaard, men troen på Gud Fader den almægtige, himmelens og jordens skaber, og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaren til dødsriget, på tredjedagen opstanden fra de døde, opfaren til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde, og på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Dette er meget konkret, så jeg tilspørger dig, Anders Gadegaard, er det det, du tror på? I så fald fremgår det i hvert fald ikke af din bog!

Siger Jesus ikke gang på gang: ”Din tro har frelst dig!” Han siger ikke ”Din grebethed har
frelst dig!” Og hermed er vi ved endnu en ting ved din bog: Du fremstiller det, som om Jesus er universalist, han hjælper og frelser i din udgave af Bibelen – der minder en del om den berømte Wicked Bible fra 1631 – ubegrænset, uden hensyn til nationalitet eller nogen anden afgrænsning: ”Bemærk, hvor optaget Jesus er af at nedbryde skellet mellem dem og os, fremmed og fælle.” (20) Men er det nu faktisk også sådan i Bibelens virkelighed Lad os læse, hvad evangelisten Mattæus kan fortælle:

”Så gik Jesus derfra og drog bort til landet omkring Tyrus og Zidon. Og se, en kanaanæisk kvinde kom fra de egne, råbte og sagde: ”Herre, Davids søn! Forbarm dig over mig! Min datter plages slemt af en ond ånd.” Men han svarede hende ikke et ord. Da gik hans disciple hen til ham, bad ham og sagde: ”Få hende til at gå, hun råber jo efter os.” Han svarede og sagde: ”Jeg er ikke udsendt til andre end til de fortabte får af Israels hus.” Men hun kom og kastede sig ned for ham og sagde: ”Herre, hjælp mig!” Han svarede og sagde: ”Det er ikke smukt at tage børnenes brød og kaste det for de små hunde.” Men hun sagde: ”Jo, Herre! Thi de små hunde æder dog af de smuler, som falder fra deres Herres bord.” Da svarede Jesus og sagde til hende: ”Kvinde, din tro er stor, det ske dig, som du vil!” Og hendes datter blev helbredt i den samme time.” (21)

Dette er – for at sige det mildt – ren racisme og sikkert i strid med straffelovens § 266b. Når Jesus hjælper hende alligevel, er det netop på grund af hendes tro – den tro, som Gadegaard ikke har del i. Nationaliteten skiller dem – kun som følge af hendes tro, bliver hendes datter helbredt! Troen er det, der forbinder de forskellige mennesker på tværs af nationaliteter – men hvad nu, hvis de ikke har troen? Dette gælder jo f.eks. muslimerne. Derfor er Gadegaard nødt til at skabe sit særlige konstrukt: den jødisk/kristne/muslimske tro. Denne tro eksisterer imidlertid ikke. Den findes hverken som teologisk eller historisk realitet, og alene dette burde skaffe Gadegaard en læresag på halsen.

Troens vigtighed fremgår også af missionsbefalingen i Mattæusevangeliets kapitel 28, 19- 28:

”Mig er givet al magten i himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

Gadegaard missionerer ikke, han går i seng med muslimerne i stedet – for det er jo for ham én tro. Ligesom hans røde kollega Kjeld Holm mener han vel, at det er en krænkelse af menneskerettighederne og en anmasselse at missionere, fordi man dermed antyder, at dens andens religion er mindre sand og mindre værd end kristendommen. Dertil er vi kommet!

Gadegaards og Kjeld Holms ”tro” er imidlertid ikke kristendom, og den er i strid med såvel
præsteløftet som Den Augsburgske Bekendelse, der er folkekirkens grundlag. Ved præsteløftet har Gadegaard med regnskabsdagen for øje og for den alvidende Guds åsyn (som Gadegaard altså ikke rigtig tror på) bl.a. lovet: at forkynde Guds ord rent og purt, således som det findes i de profetiske og apostolske skrifter og i vor danske evangelisk-lutherske folkekirkes symbolske bøger… bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse (f.eks. islam, som eksplicit nævnes i Den Augsburgske Bekendelse). Når nogle teologer påstår, at man ikke ifølge præsteløftet er forpligtet til at tro, er dette jo evident noget sludder. Man må som minimum tro på den alvidende Gud og på regnskabsdagen – men vel også på den trosbekendelse, man fremsiger ved enhver kirkelig handling. Hvis præsten (som Gadegaard) ikke tror på den, bør han skyndsomst finde andet arbejde, thi da er han ellers en gudsbespotter! Ingen af alle disse forpligtelser og påbud, og ingen af de grundlæggende skrifter, Bibelen inkluderet, tages i dag alvorligt af den danske folkekirke, som af den russisk-ortodokse kirke heller ikke mere anses for at være kristen, og hvis sakramenter derfor heller ikke mere anerkendes.

Gadegaards bog er et langt katalog om hans påståede gode gerninger, om hvilke han skriver: ”Gode gerninger er selvfølgelige ikke noget, man gør for at være god. Så er de jo kun udført for at forherlige en selv. De kan derimod godt gøres af pligt.” (22) Igen smutter Gadegaard uden om definitionen af, hvad der er godt, og hvad der er ondt. Er det f.eks. en god, kristen gerning at nedbryde den trygge, velfungerende homogene nationalstat til fordel for et multietnisk eksperimentarium, så samfundet opløses i kaos, og kristendommen fortrænges af islam og retsstaten af sharia? Eller ville det ikke snarere være en god gerning at kæmpe for at bevare denne kristne nationalstat? Endvidere er det jo i det hele taget erfaringsmæssigt meget vanskeligt at skelne imellem, hvad man gør for at forherlige sig selv, og hvad man modstræbende gør af sur pligt. Dette er et gammelt filosofisk-teologisk problem. Gadegaard kan naturligvis henholde sig til Jakobs brev: ”Hvad nytter det, mine brødre! Om en siger, han har tro, når han ikke har gerninger? Kan troen måske frelse ham” (23) (2,14) og senere: ”Hvis den [troen] ikke har gerninger, er den i sig selv død!” (2,17) Man skal med andre ord være ”ordets gørere, ikke blot dets hørere” (1,22). Dette er jo i og for sig logisk nok, men det er altså ikke det, der i sig selv fører til frelsen – det er snarere en slags biprodukt af troen, og så undlader Jakob jo helt at definere, hvilke gerninger, det er, han tænker på, og inden for hvilke rammer disse skal udføres.

Det ville med andre ord have været befriende, hvis Gadegaards bog havde handlet lidt mere om netop troen, ”[t]hi af nåden er I frelst ved troen” (24) . Det er dette, der er Luthers udgangspunkt, ligesom Luther klart fremhæver de to regimenter, det verdslige og det kirkelige. Dette sidste forsøger Gadegaard meget søgt at bortforklare, fordi Luther også har taget til orde i etiske spørgsmål, men etikken hører jo ikke entydigt til under det verdslige regimente, men det gør politikken (25) .

Efter grundig læsning af hele bogen, står det meget klart, at Gadegaard ikke dyrker Skaberen, men skabningen! (26) – og det er for en præst ikke så godt! Der er nemlig en anden grundlæggende ting ved kristendommen, som er undgået Gadegaards opmærksomhed: Gudsriget er ikke her og ikke nu! Vi lever i synden – opfyldelsen af evangeliet sker ikke her, men i det hinsidige – eller efter Armageddon, om man så vil. Den forudsætter Jesu genkomst, hvor Han vil komme at dømme levende og døde – på baggrund af deres tro! Men det tror Gadegaard nok heller ikke på – og man må håbe for ham, at han har ret. Ellers kan han se frem til at tilbringe evigheden et andet sted!

Jeg kan i den forbindelse ikke undgå at komme til at tænke på et af de bolsjevistiske massemorderes slagord efter den russiske revolution: ”Vi river himlen ned på jorden!” (27) Det er nøjagtig det, Gadegaard ønsker at gøre – og det er jo ikke underligt, at netop han, der deler bolsjevismens idegrundlag og ikke virkelig tror på den kristne Gud, ønsker at gøre dette – men det er ikke kristendom! Og den himmel, han vil rive ned på jorden vil ligesom bolsjevikkernes ende med at blive helvede på jorden.

Foruden optegnelsen over alle Gadegaards ”gode” gerninger indeholder bogen stort set kun politiske korrekte betragtninger, og det skal her understreges, at Gadegaard udtrykkeligt bekender til sig den politiske korrekthed som et gode. Foruden de allerede anførte dumheder, skal blot nævnes: Forbrydere skal ikke straffes, man skal bekæmpe årsagerne til kriminalitet. Det gør man i min optik mest effektivt ved at spærre kriminelle inde eller endnu bedre ved at sende dem i galgen. Danmark ville ikke udvikle sig uden indvandring. De fleste betydningsfulde mænd i danmarkshistorien har været indvandrere, ja endog Søren Krarup ville ikke have været dansk, hvis det ikke havde været for indvandring. Indvandrere afgør selv, om de er danske etc. etc. At der er forskel på indvandring, ænser denne intelligensmæssigt udfordrede hykler ikke, og heller ikke den
afgørende forskel mellem mængden af indvandrede før og nu. Hans skyklapper dækker helt øjnene. I en prædiken mod Israels behandling af palæstinenserne – hvis synspunkter jeg fuldt ud kan dele, men som jeg måske ikke synes hører hjemme i en prædiken i den danske folkekirke – siger Gadegaard: ”- jeg håber, at jeg også har mod til at sætte mig til modværge, hvis nogen vil stjæle mit land.” (28) Jamen, lille mand, dine muslimske venner er allerede i fuld gang med det – og du har ikke meldt dig til modstandsbevægelsen, men til landsforrædernes flok, for du er opportunist – men hvis du lever længe nok, vil du opdage, at dette nok var en fejlbedømmelse – uanset om muslimerne vinder eller taber. Muslimerne udgør en forsvindende lille heterogen gruppe. Problemet er ikke dem, men vestens islamofobi og det diffuse had, de mødes med. Det er kirkens pligt at støtte dem. Det er vel, hvad man kan kalde at spænde vognen for hesten. De tidligere indvandrergrupper, der omtales af Gadegaard, har jo ikke udmærket sig ved tilfældig vold, terror, voldtægt, svindel, tyveri etc., men i Gadegaards optik er dette alt sammen vor skyld…. Jeg kunne blive ved længe, men dette må være tilstrækkeligt.

Det fremgår jo nok implicit, at jeg ikke kan anbefale nogen at købe og læse denne bog,
medmindre de har en speciel interesse for den politiske sindssyges vildveje. Hvorfor så lave en så udførlig anmeldelse af den? Ganske enkelt fordi Anders Gadegaard er et kun alt for hyppigt forekommende symptom på, hvad der er galt i folkekirken. De ”røde præster” udgør allerede et massivt flertal i kirken – ja også blandt bisperne 29 . I 1968 blev folkekirken udpeget som et af de vigtigste mål for den revolutionære marxistiske undergravning, og i stedet for at bekæmpe kirken udefra, som man tidligere havde gjort, behandlede man den nu som rotter, der trænger ind i legemet og æder det op indefra. Derfor må den nuværende folkekirke udskilles fra staten – det er ikke mere en kirke, men en fortsættelse af det hedengangne DKP. Det er smerteligt, men det står næppe til at
ændre, som forholdene er i dag. Den eneste redning ville være at fastholde præsterne på
kristendommens grund eller at fyre dem uden pension, men det vil med biskopkollegiets
sammensætning næppe ske. Den røde kirke må sejle sin egen sø. Vi har nok stadig brug for en national kirke, men det må være en kirke, der samler folket – ikke en, der splitter det.

***

Noter

(1) Se: Povl H. Riis-Knudsen: Evigt ejes kun det tabte, mellemgaard 2020.

(2) ”Kan folkekirken overleve de kvindelige præster”.

(3) Se: Christian Lindtner: Hemligheten om Kristus, Hägglunds förlag 2003.

(4) ”Ved bispens fødselsdag”.

(5) Side 14.

(6) Side 14.

(7) Han taler således om ”den jødisk/kristne/muslimske tro”, side 15.

(8) Side 14.

(9) Side 16.

(10) Side 18.

(11) Det er sådan set lidt ligesom i Østtyskland.

(12) Ca. 80 % af alle journalister stemmer socialdemokratisk eller kommunistisk (SF, Enhedslisten, Alternativet, De radikale). Ved fjernsynet er det efter alt at dømme 99,9.

(13) Side 18f.

(14) Side 19.

(15) Side 19f.

(16) Side 187.

(17) Side 69.

(18) Side 26.

(19) Hebr. 11,1-3.

(20) Side 59.

(21) Matt. 15,21-28.

(22) Side 138.

(23) Svaret på det er imidlertid entydigt: JA!

(24) Ef. 2,8, se også: Gal. 2,16. Rom 3,24; 3,28. Det forunderlige ved Bibelen er, at man stort set kan bevise alle modstridende synspunkter med bibelsteder. Dette skyldes naturligvis, at Bibelen er opstået ved afstemninger mellem de 250-318 personer, der var forsamlet til det første koncilium i Nikæa i 325. Om en tekst skulle indgå i Bibelen eller ej, blev afgjort ved håndsoprækning – og som resultat af klassiske politiske studehandler!

(25) Martin Luther: Om handel og åger 1519 (udg. 1524)

(26) Rom. 1,25.

(27) Også titlen på en læseværdig bog af Erik Kulavig om drøm og hverdag i revolutionens Rusland 1917-1922, Lindhardt og Ringhof 2016.

(28) Side 144.

(29) Se pastor Poul Joachim Stenders indlæg i Kristeligt Dagblad den 12. november 2019.

Udgivet i Kristendom | Tagget , , , , | 1 kommentar

WHITE LIVES MATTER, for det er dem, der forsørger alle de andre

En fuldstændig uforholdsmæssig reaktion på en banal hændelse i USA spreder sig som en steppebrand over hele den hvide verden i form af plyndringer og vandalisering af vore historiske mindesmærker, for når man først har udslettet vor historie og kultur og dermed vore rødder, går resten af sig selv. Så visner vi automatisk væk.

Der er i hele denne sag set fuldstændig bort fra kendsgerninger, og pressen har endnu
engang bevist, at den er komplet irrelevant. Her ville der virkelig have været god brug for en kritisk gennemgang af fakta, men det kommer naturligvis ikke på tale. Så lad os begynde med at se lidt på tallene:

Der er naturligvis stadig flere hvide end sorte i USA. Hvor mange flere afhænger af, hvad man tæller med som hvide og sorte, men man regner generelt med at de sorte udgør 12 % af befolkningen. Mange af dem, der i statistikken tæller som hvide, ville vi ikke betragte som sådanne. Tallene taler imidlertid deres helt tydelige sprog. Der mangler en søjle for BLACK ON BLACK – det ville være den allerstørste af dem alle. 93 % af alle mord på sorte begås af sorte! Sorte begår over 50 % af alle mord og over 80 % af alle røverier og næsten 30 % af alle voldtægter, hovedsagelig mod hvide. Dertil kommer 20 % af alle andre seksualforbrydelser. Vi kunne blive ved i al evighed, for statistikken er lang og entydig. På denne baggrund er der vel ikke meget at sige til, at sorte har hyppigere kontakt med politiet end hvide – og da deres voldsparathed erfaringsmæssigt er større, tages der ikke så mange chancer. I 2018 blev 144 politibetjente dræbt i tjenesten, ulykker ikke medregnet. Vi kan ikke finde tal for den racemæssige fordeling af ofrene, men skal vi regne med statistikken, har de fleste gerningsmænd været sorte. Derimod dræbte politiet i 2019 370 hvide og 209 sorte. Antallet af dræbte hvide har ikke givet anledning til protester og plyndringer – heller ikke alle de tilfælde, hvor sorte dræber og voldtager hvide. Og det er ikke sådan, at det kun er hvide politibetjente, der står bag – ja, faktisk er sorte betjente mere tilbøjelige til at gribe pistolen end hvide. De sorte er overrepræsenterede, fordi de ganske enkelt procentuelt begår mere voldelig kriminalitet end hvide. Sådan må det nødvendigvis være.

Vi kan allerede nu høre koret af apologeter råbe, at det alt sammen er de hvides skyld. Det
skyldes racisme, slaveriet, lavere indkomst blandt sorte etc., etc., etc. Men masser af sorte klarer sig jo glimrende i det amerikanske samfund. De smøger ærmerne op, parkerer deres egoer og arbejder sig op på lige fod med hvide.

Mønsteret er jo imidlertid det samme over hele verden. I Liberia, hvor der er meget få hvide, er 80 % af alle kvinder blevet voldtaget. Haiti har været fri for slaveri siden den franske revolution – og er stort set også fri for hvide (1) . Men Haiti forekommer mig på ingen måde at være noget mønstersamfund – helt ærligt. Mere end 36 % (!) af alle verdens mord foregår i Afrika (ca. 17 % af verdens befolkning), hvor ”racismen” i øvrigt er vendt om. Der er det de hvide, der udsættes for ”racisme”, men de producerer roligt videre. Der er ingen optøjer og voldshandlinger fra hvid side, og når de som i Zimbabwe tvinges til at forlade landet, bryder økonomien og fødevareforsyningen sammen. Det er ikke dem, der fylder i kriminalitetsstatistikkerne. Hvordan det ser ud i Bwalya Sørensens idealsamfund, fremgår af nedenfor anførte video (2). Det vil være det samfund, vi får her, hvis vi ikke standser hendes vanvid her og nu!

Jeg vil såmænd gerne bede Bwalya Sørensen forstille sig Afrika, som det ville have været, hvis der ikke havde været europæisk kolonisation. Jeg henviser bare til Stanley og andre
opdagelsesrejsende. Man levede i små primitive samfund uden nogen form for infrastruktur, bekrigede hinanden, åd hinanden, tog hinanden som slaver (!) og solgte disse slaver til andre stammer, eller til hvem der ville købe udefra – længe før europæerne kom. Der var sorte slaver i Romerriget – og romerne havde ikke koloniseret syd for Sahara. De blev købt af arabiske slavehandlere. De arabiske stater var (og er) storaftagere af slaver. Det var jo ikke europæerne, der indfangede slaverne. De købte dem leveringsklare i konkurrence med andre slaveholdere. Misforstå mig ikke. Jeg er ikke fortaler for slaveri. Jeg mener, at man pinedød skal udføre sit eget beskidte arbejde selv, men slaveriets historie er lige så lang som menneskehedens. I dag har det bare andre navne. Europæerne indførte skoler, hospitaler, veje, jernbaner osv. Man begyndte at udnytte de uhyre naturrigdomme, der var, men dette kom jo i høj grad også de lokale samfund til gode. Man skal være uhyggelig snæversynet for at mene, at livet for den menige afrikaner blev bedre med selvstændigheden, end det havde være under europæerne. Afrika består stort set af ene brutale og blodige diktaturer og er plaget af ustandselige optøjer og borgerkrige – og befolkningen står i kø for at komme til Europa – ligesom Bwalya Sørensen selv. Hvis europæerne i denne forbindelse har gjort noget forkert, er det at have givet slip på kolonierne. Der er meget mere at sige om Afrika. Ligesom Mette Frederiksen elsker jeg faktisk Afrika og bedrøves over dets tilstand – men jeg har lidt mere begreb om tingene, end hun har. Det må vi imidlertid vende tilbage til en anden gang. Måske havde det været bedre for Afrika, hvis det aldrig var blevet koloniseret, og det primitive liv blot var gået videre. Det havde i hvert fald været bedst for naturen. Men verden er nu engang ikke sådan indrettet. Der kan ikke ligge et stort magtvakuum midt i verden. Afrikanerne kan så måske glæde sig over, at det var europæerne og ikke kineserne, der kom – men sidstnævnte indhenter nu dette, og det bliver næppe til varig gavn for Afrikas masser.

Der er imidlertid nogle andre kedelige kendsgerninger, som man helst slet ikke må nævne. Sorte ligger i gennemsnit – og det skal betones, at det er i gennemsnit – et godt stykke under hvide i intelligens. I nogle centralafrikanske lande op til 30 IQ-point lavere, i USA, hvor racerne jo i nogen grad er blevet blandet, taler vi om 12-15 point. I en kultur, hvor intelligens er en væsentlig faktor for ens muligheder i samfundet, er dette naturligvis opskriften på økonomisk ulighed – og det er der ingen, der kan gøre for, hverken sorte eller hvide. Det er bare sådan. Det betyder som sagt ikke, at der ikke er intelligente sorte – dem er der da mange af i USA og også andre steder – men det betyder jo også, at der er alt for mange, der ligger rigtig lavt. I Afrika under vor åndssvagegrænse. Hvis det så endda var det eneste. Sorte har imidlertid også et betydelig højere testosteronniveau end hvide. Dette er fra naturens hånd en positiv selektionsfaktor i den forstand, at den sikrer overlevelsen og forplantningen bedre, og vor svaghed er i høj grad også, at testosteronniveauet hos os synker. Men det er ikke så godt i vort samfund, for det øger
impulsiviteten og aggressionsniveauet betydeligt. De to ting i kombination er en farlig cocktail. Det forklarer jo i nogen grad også de nævnte statistikker. Og det er der heller ikke nogen, der kan gøre for. Den deraf følgende, undertiden meget uhensigtsmæssige optræden, sorte kan lægge for dagen – som det f.eks. sker under disse såkaldte demonstrationer, der snarere er plyndringstogter – er imidlertid i høj grad egnet til at skabe ”racisme”. Bwalya Sørensens optræden er f.eks. mildest talt ikke særlig egnet til at skabe hende venner og forståelse i det danske samfund – uanset om denne nu bare skyldes uopdragenhed, uvidenhed eller hvad.

Det er ikke farven, der er den væsentlige forskel på racerne – det er alt det andet. Farven er egentlig blot en markør, men den har naturligvis en biologisk funktion. I Afrika skinner solen meget, og huden har brug for maksimal beskyttelse. Den mørke farve giver denne beskyttelse. Her, hvor solen ikke er nær så stærk, er den mørke farve imidlertid en hindring for optagelsen af D-vitamin, hvilket er en af de faktorer, der kan bidrage til at svække immunforsvaret. Det er altså uhensigtsmæssigt for en neger at bo i Nordeuropa.

Det er moderne at tale om ”strukturel racisme” her i landet. Et ualmindelig stupidt hvidt pigebarn ved navn Ida Maj Krogh Eriksen 3 , der præsenterer sig selv som ”researcher og udvikler” – dvs. sige en fuldstændig nyttesløs parasit på systemets ådsel – har en artikel herom i Jyllands-Posten fra den 14. juni 20, hvor hun bl.a. skriver:

”Det føles ikke rart at erkende det. At erkende, at alle hvide mennesker er racister. Selvom vi er godhjertede, skattebetalende, velmenende borgere, der smiler til vore naboer, uanset om de hedder Anders eller Ali, er vi stadig racister. Fordi systemet er racistisk. Historien er racistisk. Kulturen er racistisk. Mærker du følelsen af skam nu? Godt! Det er godt, du
skammer dig!”

Det er ikke intelligensen, der tynger dette pigebarn, som giver blondinevitserne ny tyngde. Alle kulturer er racistiske, for alle kulturer er opbygget af et enkelt folk til gavn for dem, der tilhører det pågældende folk. Forudsætningen for opbygningen af en kultur er et homogent samfund. Der findes ikke multikulturelle kulturer – det er en absurditet. Det er ikke specielt for den hvide kultur. Vi har igennem årtusinder opbygget vor kultur og vor levemåde i dette land – og vi har skabt vor historie, som den nu en gang er, og alt dette forlanger vi såmænd bare at få lov til at beholde i fred. Vi vil ikke være herre over andre, men vi vil heller ikke skulle indrette vort samfund efter udefrakommende. Og vi hvide mennesker har absolut ingen grund til at skamme os – tværtimod: Vi har opbygget verdens mest avancerede højkultur – som alle andre i øvrigt synes at være interesserede i at komme og nasse på. Hvis de får traumer over at leve iblandt os, så har jeg alletiders forslag: skrid hjem til jer selv! Der er ingen, der holder på jer – tværtimod. Vi vil ikke savne jer! Vi bekender gerne, at vi er racister – og vi er stolte over det, vor race har skabt, faktisk meget stolte.

Historisk set må vi blot konstatere: Black Lives Don’t Matter Much! De har ikke skabt noget af særlig værdi, og det er måske derfor, de synes besjælet af en tilsyneladende medfødt trang til at skænde og ødelægge alt det, andre har skabt! Et forståeligt mindreværdskompleks.

I skal imidlertid blande jer helt uden om vor historie og ikke røre vore historiske mindesmærker. De har intet med jer at gøre. Hvis I vil udslette sporene efter slaveriet i USA, kan I blot forlade landet – I er det tydeligste spor og det, der har gjort størst skade. Når hvide myndigheder lader fremmede ødelægge vor kulturarv, må det naturligvis ses som et led i den systematiske kamp mod den hvide race, som også Ida i sit selvhad er bannerfører for. Men det er klart, at fremmedes politiske indflydelse på vore styrende organer netop vil tilstræbe at tilintetgøre os. I må imidlertid blot være klar over, at der så ikke mere er nogen til at forsørge jer!

Hvis I midlertidigt vil leve her, skal det i det mindste være på vore præmisser, og I må parkere jeres egoer og identiteter og smøge ærmerne op, men det kan kun blive midlertidigt! Den dag, landet har genfundet sin livskraft, kommer I med den første båd hjem – men indtil da må I opføre jer ordentligt, forsørge jer selv og holde jeres mund. Vi gider ikke at høre på jer, og hvis I begynder at plyndre og vandalisere vor historie, skal I bare skydes på stedet. Lille Ida kan rejse i forvejen – passende sammen med sit forbillede, den store Bwalya Sørensen. Sammen kan de så begynde med at reformere Zambia. Der skulle være nok at gøre de næste mange år. Det eneste, vi må skamme os over, er at vi har tilladt vort samfund og vort uddannelsessystem at degenerere til det punkt, hvor det har frembragt eksistenser som Ida Maj Krogh Eriksen, så hun kan udgyde sit meningsløse ævl igennem et af landets største medier, somogså burde skamme sig!

En anden artiklen om ”strukturel racisme” er fra Kristeligt Dagblad, og overskriften slutter
”Det berører alle os, der er minoriteter.” Forfatteren er en Jacob Frellesvig. Minoritet? Ja, man ser klart, at han er asiatisk adoptivbarn – alligevel slutter han sig ikke til det danske samfund, men til minoriteterne. Om føje år vil adoptivbørn og disses efterkommere med al sandsynlighed sagsøge den danske stat for at få erstatning, fordi de er blevet bortført fra deres fædrelande – ganske ligesom slaverne, der i USA fik det meget bedre, end de ville have haft det i Afrika. På denne baggrund skulle man måske give sig til at gentænke hele problematikken med adoptioner af fremmede børn. De bliver altså ikke automatisk danske, som vi ellers altid har hørt det. Mange moderne adoptivforældre opdrager dem nemlig heller ikke til at være danske i tanke og kultur. De koketterer snarere med deres børns ”dobbelte identitet” og skaber derved splittethed i deres sind, og i børnehaverne bliver de som en følge af den fremmede invasion automatisk regnet som fremmede. Men det er selvfølgelig også i dag mere ”in” at høre til en minoritet – for majoriteten – det danske folk – tør ikke mere selv have nogen identitet. Det er døende. Ida Maj Krogh Eriksen er et godt eksempel på den dødelige sygdom. Det er på høje at indkalde kirurgerne!

Hele hysteriet om racisme og Black Lives viser imidlertid med al ønskelig tydeligked, hvad det multikulturelle samfund indebærer – og jeg finder det unægtelig vanskeligt at se, hvad de store fordele ved dette kaos vel måtte være. En konstant kamp og konfrontation, for racer, religioner og folk er forskellige. Det ser vi overalt i verden, hvor man ikke har etnisk og kulturelt homogene stater. Vi vil simpelthen have Danmark tilbage, som det var for 50 år siden. Vi vil kunne færdes i sikkerhed overalt i vore byer, vi vil kunne have vore monumenter og vor historie i fred, vi vil ikke have ændret i vor litteratur eller have advarsler om manglende politisk ukorrekthed på vore film, vi vil ikke skulle skamme os over vore forfædre – og frem for alt: Vi vil have lov til at være et folk! Vi vil have lov til at pleje vor kultur, som den nu engang er – og vi vil have lov til at sige ”neger” og til at fortælle vitser om molboer, aarhusianere og jøder. Det skal ingen komme og blande sig i. For at opnå dette må danskerne imidlertid rejse sig fra dødslejet og gå til modstand! Det nuværende regime forsvinder ikke af sig selv!

***

Noter

(1) Se Lothrop Stoddard: The French Revolution in San Domingo, Houghton Mifflin Company 1914.

(2) https://www.youtube.com/watch?v=ZRuSS0iiFyo – dagligliv i Liberia, der aldrig har været koloni, men har fået overført en stor mængde viden fra USA. Men det er nok også galt. Der findes altid en strøm af meningsløse bortforklaringer vedrørende race og Afrika.

Udgivet i Udenrigspolitik | Tagget , , , , , , | 2 kommentarer

USA’s kommende borgerkrig

Endnu en gang er USA eksploderet i raceoptøjer – og endnu en gang skal de hvide gøres til syndebukke for primitive skabningers primitive vold. En sort kriminel er død under en anholdelse. For det første, skal man ikke forsøge sig med falske penge, og for det andet skal man bare makke ret, når man bliver fanget. Amerikanske betjente er ikke indstillet på faddersladder – og det skyldes jo, at et meget stort antal politibetjente mister livet i tjeneste, ikke ved færdselsulykker, men ved drab, og at det desværre kun alt for ofte er sorte, hvis voldsparathed skaber problemer. Kriminalitetsstatistikken siger alt! Det hører imidlertid i dette tilfælde med til historien, at denne neger ikke blev kvalt, men døde af ”underliggende årsager”, men fakta har aldrig betydet noget, når det drejer sig om race.

Det betyder imidlertid ikke, at der ikke er uskyldige hvide, der bliver dræbt af politiet – det forekommer også hyppigt, men det fører ikke til borgerkrigslignende tilstande eller plyndringerne af forretninger – hvilket altid har været sorte raceoptøjers egentlige formål. I netop Minneapolis dræbte en sort, muslimsk politibetjent med oprindelse i Somalia en hvid australsk kvinde, der troede hun kunne søge beskyttelse hos politiet. Begrundelsen for det koldblodige skuddrab var, at hun var hvid. Betjenten er behørigt blevet dømt – men der var mærkværdigvis ingen demonstrationer, ingen optøjer og ingen plyndringer. Og det har der heller ikke været alle de andre gange, hvor sorte betjente har dræbt hvide ud fra rent racistiske motiver.

USA befinder sig snart i en permanent borgerkrig. En sådan er et naturligt resultat at de
multietniske samfund, og der er efterhånden tegn på, at den hvide amerikanske befolkning har fået nok! Så bliver optøjerne til en rigtig borgerkrig, hvor der skydes fra begge sider! De hvide har hidtil fundet sig i alt for meget. Der har, så længe jeg kan huske, været områder både i byerne og på landet, hvor hvide mennesker ikke kan færdes uden fare for deres liv – eller uden solid bevæbning. Stupide nordeuropæere, der ikke har holdt sig fra sådanne områder, har ofte måttet betale en høj pris for deres raceblindhed.

Danskere har endnu ikke får øjnene op for disse forhold. De sluger råt, hvad der serveres for dem af CNN – ofte gennem dette netværks socialdemokratiske danske relæstationer, og det er nedslående at se hvide danske piger marchere med i Bwadr Sørensens demonstration i København, hvor man fik et førstehåndsindtryk af racesituationen her i landet. Vi er sandelig godt på vej mod amerikanske tilstande, og de hvide piger bliver erfaringsmæssigt de første ofre.

”Black Lives Matter,” bræger Bwadr Sørensen, idet hun vel hermed udtømmer sin sproglige formåen, når det da ikke drejer sig om at udøse sprogets værste gloser og selvopfundne skældsord over nationale danskere, der tilsyneladende finder sig i alt. Hun har imidlertid fuldstændig ret i sit udsagn: Sorte liv betyder alt! Overalt har de formået at skabe kaos og opløsning omkring sig lige fra Brasilien over USA og Haiti til England og hele det afrikanske kontinent, hvor de har formået at forvandle velordnede samfund til stinkende latriner – med Trumps ord ”shitholes” – inden for få årtier. Hvor der er for mange Bwadr Sørensener dør enhver form for civilisation og kultur!

I USA sidder den sorte befolkning i alt for vid udstrækning blot og venter på, at de hvide skal føde på dem. De mener, at der er nogen, der skylder dem noget. Siden borgerkrigen har dette ikke ændret sig for de brede sorte lag i den amerikanske befolkning. Og det har intet med racisme at gøre. Begavede og civiliserede sorte, der har villet Amerika, er steget op i samfundet, hvor de er blevet behandlet på lige fod med hvide – ja, ofte har de endda nydt en fortrinsbehandling, f.eks. desværre inden for den akademiske verden, hvor enhver forskelsbehandling, der ikke er begrundet i særlige evner, betyder, at den akademiske verden mister troværdighed.

En sådan begavet sort amerikaner er Washington Post-journalisten Keith Richburg, hvis bog ”Out of America – A Black Man Confronts Africa” fra 1997 er en glimrende indføring i den raceproblematik, der plager USA – og som har spor tilbage til Afrika. Richburg blev ikke populær blandt USA’s sorte og hvide liberale. Han har for sit blad blandt andet dækket Afrika og Sydøstasien, og han takker sin gud for at hans forfædre blev solgt som slaver til USA og overlevede rejsen. Naturligvis ikke sådan at forstå, at han priser slaveriet – hvem kunne vel finde på det? Nej, men han finder intet i Afrika og den der herskende mentalitet, han kan identificere sig med. Hvor det er et modefænomen blandt sorte amerikanere at betone, at de er afrikanere – selv om de aldrig har set Afrika – at fejre fester, de tror er afrikanske og at drømme om en afrikansk storkultur, der aldrig har eksisteret, bekender Richburg sig entydigt til USA. Hans skildringer af, hvad han har set
og oplevet i Afrika, er horrible – og ingen hvid mand ville have vovet at bringe dem på papir.

Derfor ses han blandt en del sorte i USA som en ”raceforræder”. Det betragtes alle sorte, der har sagt ja til Amerika, som, en Onkel Tom, en Oreo (sort udenpå, men hvid indeni). Keith Richburg stiller blandt andet følgende interessante og intelligente spørgsmål:

Hvordan kan det være, at vietnamesere og koreanere, der stiger i land i Amerika uden andet end det tøj, de står og går i, og uden at kunne sproget, i løbet af kort tid har etableret deres egen forretning og forsørger sig selv og deres familier, mens sorte amerikanere stadig sidder på deres siddeflade og venter på, at nogen skal gøre noget for dem 150 år efter borgerkrigen og slaveriets ophør?

Alle dem, der vil henføre Afrikas ulykkelige situation til kolonialismen, spørger han, hvordan det kan være, at Sydøstasien – der også var koloniseret af europæerne – på få år kunne svinge sig op til at være økonomiske stormagter – på trods af overbefolkning og selv om de råder over færre råstoffer end Afrika, mens det sorte kontinent henligger i et kaos, der synes kun at blive værre? – På en eller anden måde, er det altid europæernes skyld, aldrig negrenes, disse er altid bare ofre, og hvis det ikke er for kolonialisme er der for racisme, tsetsefluer, malaria, tørke eller noget andet udefrakommende! Som ved magi undgik det sydlige Afrika alle disse plager, så længe de var under hvidt herredømme ….

Keith Richburgs bog er væsentlig til forståelse af de billeder, man ser på fjernsynet i disse
dage – og til verden i det hele taget. Den kan varmt anbefales! Vil man have en dybere forståelse af USA, må man ubetinget læse David Dukes erindringer My Awakening. Da bogen er bandlyst på både Amazon og Barnes & Noble, er der så meget mere grund til at læse den! Bogen er oversat til svensk. Det er væsentlig lettere, hurtigere og billigere at få den fra Sverige – men det er en oversættelse…..

Udgivet i Udenrigspolitik | Tagget , , , , , , , | 4 kommentarer

Frihed er det bedste guld

Solen er blændende skarp efter 30 dage i Sukkerdrengens mørke, jødiske fangehul. Min ”forseelse” var at fastslå en kendsgerning. Det må man ikke på Facebook – kun falske informationer. Det værste er nok, at jeg mistænker en FB-ven, der ellers har meget sunde synspunkter, men på hvis ligtorn jeg trådte, for at anmelde mig til FB-politiet. Jeg synes ikke, vi skal stikke hinanden til fjenden – det gavner ikke diskussionen. Den tager jeg gerne på sober vis. Man kan jo nøjes med at slette mig af vennelisten, hvis man bare vil have lov til at være uforstyrret i sit eget ekkokammer. Jeg sletter heller ikke nogen, fordi jeg er uenige med dem om dette eller hint. Hvis vi alle var enige om alt, behøvede vi jo ikke at diskutere noget.

30 dage viser imidlertid, hvor afhængig man er blevet af skidtet. Jeg har ikke kunnet svare på messenger-beskeder, f.eks. Det er generende. Jeg vil endvidere også hermed ønske alle tillykke, som har haft fødselsdag, og sige ”God bedring” til alle, der er eller har været syge. Jeg har heller ikke kunnet komme af med mine frustrationer. Det er også generende.

På den anden side er det måske meget godt at opleve, at man faktisk kan leve videre uden FB, ja, man sparer endda en pokkers masse tid, som man kan bruge til noget bedre. Det bør Zuckerberg & Co. huske – for når alt kommer til alt, så lever han jo af, at vi benytter hans service! Hvis vi bliver trætte af det, mister han indtægt, og tro mig: Zuckerberg er ganske bevidst om det. Han anser os vel imidlertid som en betydningsløs gruppe, han godt kan undvære.

Jeg er naturligvis blevet tilrådet at have en reserveprofil, men man rammer jo alligevel sjældent de samme mennesker. Jeg har oprettet en profil på MeWe, men den kan jeg pludselig ikke logge på – og helt ærligt: Interessen for MeWe er ikke overvældende – det er Facebook, man bruger. Facebook har et de-facto-monopol. Dette giver mig anledning til nogle principielle overvejelser:

Jeg læser tit indlæg fra tidligere FB-fanger, der midlertidig er på fri fod, at deres ytringsfrihed bliver krænket, ja, Grundloven overtrådt. Det er jo desværre ikke helt rigtigt. Vi har ret til at ytre os, alt det vi vil, så længe vi styrer uden om straffeloven! Men FB og alle andre medier er private firmaer, der selv bestemmer, hvad de ønsker at bringe. Enhver, der forsøger at få såkaldte kontroversielle læserbreve eller kronikker optaget i aviserne, har den erfaring, at disse ikke har plads, eller at de ændrer teksten, så den mister sin brod. Ytringsfrihed betyder ikke andet, end at vi kan tage en sæbekasse og stille os op et afsides sted i en park og tale til de fire verdenshjørner. Gør vi det på et befærdet sted, vil det være en overtrædelse af politivedtægten eller forstyrrelse af den offentlige orden. Tidligere var der flere aviser, ofte fire i hver provinsby samt et antal landsdækkende blade fra Land og Folk til Berlingske Tidende. Det var således lettere at finde et sted at komme af med sine meninger. I dag er der kun få aviser, og deres eksistensberettigelse er ikke at understøtte bestemte politiske holdninger eller at skabe debat, men udelukkende at tjene penge til ofte internationale koncerner, der – besynderligt nok – heller ikke ønsker at bidrage til udbredelsen af alternative synspunkter. De styres af de selvsamme kræfter, der ejer politikerne. Endelig kommer, at alle aviser understøttes kraftigt af staten med momsfritagelse og kontante bidrag. Staten understøtter kun systemets rygklappere. Fjernsynet er lukket land, hvis man ikke er rød, og så er der nettet, som vi engang i vor naivitet troede var det store demokratiske medie, hvor alle havde en chance. Det er, som vi har kunnet konstatere, selvfølgelig ikke tilfældet. Regeringerne kæmper for at regulere det, og resten besørges af de-facto-monopolerne som f.eks. Facebook, YouTube, Amazon etc.

Det vil lovgivningsmæssigt være vanskeligt at påbyde private virksomheder at optage alt, hvad de får tilsendt. Det er der jo ingen, der kan i praksis. Der må altså ske en redigering, og den foretages af aviserne. De bestemmer, hvad folk må læse. Anderledes er det selvfølgelige med Facebook. Der redigerer man ikke indlæggene, men har til gengæld nogle meget vagt formulerede og politisk korrekte ”fællesskabsregler”. Håndhævelsen af disse er imidlertid overordentlig ensidig. Kommunister, feminister og islamister kan stort set skrive, hvad de vil, og lige så racistisk og sexistisk, de vil – blot det er rettet imod hvide mænd. For nationale gælder helt andre regler. Der findes som nævnt flere konkurrenter til Facebook, men deres ”fællesskabsregler” er stort set magen til Facebooks, og når de måske nok ikke administreres så stramt, skyldes det udelukkende, at disse konkurrenter er opsat på af få så mange brugere som overhovedet muligt af hensyn til annonceindtægterne.

Vi må fastholde, at Facebook er et de-facto-monopol, og at der ikke er nogen seriøs konkurrence på området. Det er i den situation, det er nødvendigt at indføre en lovgivning, især når det gælder den frie debat, for denne påstås jo at være demokratiets livsnerve. Derfor må den sikres. Der må opstilles nøjere klart formulerede alsidighedskrav til disse ”fællesskabsregler” og etableres mekanismer, der sikrer en ensartet håndhævelse, og til hvilke man kan appellere computerens afgørelser – en art domstolsmekanisme, og krænkelse af denne ensartede håndhævelse må straffes med så betydelige pengebøder, at selv Zuckerberg kan mærke det. Kun sådan kan man forsøge at sikre den frie debat. Det skal understreges, at Facebooks nye 40-mandskollegium til kontrol med håndteringen af kontroversielle ytringer ikke giver en sådan appelmulighed og derfor er temmelig værdiløst, selv om det vil koste over 53 mio. kroner om året! Så vidt jeg kan se består det af 40 personer udvalgt blandt eliten og de særligt beskyttede arter – det vil højst have en alibifunktion og i sidste ende blot forværre situationen, fordi det vil legitimere den.

Der er imidlertid en anden form for ytringsbegrænsning, der er endnu farligere: Det er den, der finder sted på arbejdsmarkedet og overalt i den offentlige sektor, som naturligvis til enhver tid vil hævde, at denne begrænsning ikke findes. Denne form for begrænsning bygger på, at visse synspunkter af venstrefløjen og feministerne betragtes som moralsk forkastelige. Mennesker, der har sådanne synspunkter, kan man ikke have ”tillid” til, og man kan ikke ”samarbejde” med dem. Nogen rationel begrundelse herfor gives ikke – det er ikke nødvendigt. Jeg kan samarbejde med enhver, uanset om han mener, at jorden er flad. Det kommer ikke mig ved. Men sådan spiller andre ikke klaveret.

Hvis en sådan holdning skulle ramme folk, der hylder kommunismen og dennes bødler med omkring 200 mio. ofrer på samvittigheden, ville det naturligvis være forkasteligt og udemokratisk – for slet ikke at tale, hvis det gik ud over klimatosser, coronatosser, kønsforvirrede tosser eller feminister. Det ville man kunne læse om i Information og Politiken i dagevis. Men når den rammer nationale, ”nazister”, ”fascister” eller folk, der bare elsker deres fædreland og vil have det tilbage, så er det helt på plads at bringe disse mekanismer i spil.

Jeg kender rigtig mange mennesker, der nok har fået et job i det private erhvervsliv, men som samtidig har fået at vide, at virksomheden ikke kan bære dem, hvis de lander på avisernes forsider. Det er en meget effektiv ytringsbegrænsning. Jeg husker også min gode ven Jørgen Skovgaard Nielsen, der i den grad var udelukket af det ”gode selskab”, men som til sidst fik et job på en tømmerplads i Svenstrup J, hvor han var helt alene og blot skulle sørge for at læsse de lastbiler, der kom efter varer, og at læsse de varer af, som blev bragt af andre lastbiler. Det var ikke noget højtprofileret job, og det var et meget upolitisk job, troede vi. Men en dag blev han fyret på stedet. En chauffør havde ringet til sin fagforening og sagt, at han ”fandeme ikke ville betjenes af sådan et “nazisvin”. Fagforeningen viderebragte den besked til virksomheden, og så var Nielsen arbejdsløs og
måtte ganske enkelt flytte til en anden del af landet. Sådan gør man det på demokratisk vis.

Det går imidlertid endnu videre end det. Selv er jeg blevet smidt ud af slagter Knudsen i Aabybro, der ikke ville sælge noget til mig, medmindre jeg ændrede mening, af Sørwi i Aalborg, der gerne ville sælge kød engros til alle andre end lige netop mig, af barberen på Vejgaard Torv og af et nu hedengangent emballagefirma i Aalborg. Calamus i Aulum ville ikke levere mig en stol, jeg havde købt på en messe – og da jeg endelig satte trumf på, fik jeg et defekt eksemplar. Dissidenter skal simpelthen ikke have mulighed for at eksistere!

Efter at Aarhus Universitet havde udtalt, at man ikke ”havde tillid til mine forskningsintentioner (hvad så dette end måtte betyde) og ansatte et udueligt kvindemenneske med sproglige udfordringer, som ikke formåede at forske noget som helst, selv om hun blev betalt for det, måtte jeg søge nedad i systemet og formåede rent faktisk at holde hele 23 år på én arbejdsplads på trods af forespørgsler i Folketinget, ministerklager, massivt pres fra fagforeningerne og en pressehetz af uhyrlige dimensioner. Det var kun muligt, fordi jeg havde været så heldig at få en chef, der mente det der med demokrati og frihed helt bogstaveligt. Det kostede ham dyrt, bl.a. en opstilling til Folketinget, hvor han ellers kunne have gjort god fyldest! Detaljerne vil fremgå af andet bind af mine erindringer, som foreløbig kun er på planlægningsstadiet, men jeg kan garantere, at der kommer guf på bordet! Min brug af ytringsfriheden gav naturligvis også problemer internt på arbejdspladsen, men ad den vej kom man heller ingen vegne. Eksterne samarbejdspartnere opsagde indgåede aftaler. Man kunne jo ikke have tillid – hverken til mig eller til en arbejdsplads, hvor jeg arbejdede. Det skulle gøres besværligt at have mig ansat. Tal om mobning! Men jeg er af den hårdhudede type, så bestræbelserne på at komme af med mig kronedes først med held, da amtet sendte sine egne folk ind i administrationen, hvor man nu, stærkt hjulpet af sprogfagenes deroute, gik uden om forstanderen. Så var der lige pludselig ikke timer nok – men der var timer nok til gennem fiksfakserier også her at holde på et udueligt kvindemenneske, der netop var dumpet til pædagogikum på grund af manglende sprogkundskaber. Uduelig har i min tid aldrig været en hindring for ansættelse i undervisningssektoren – bare man havde de rigtige meninger, og de rigtige meninger lå altid et stykke til venstre for Socialdemokratiet.

Så var der kun selvstændig erhvervsdrivende tilbage. Min eneste danske kunde mistede jeg efter at have vidnet til fordel for Søren Espersen, da en notorisk giftspreder havde beskyldt denne for at have været medlem af ”nazipartiet”. Det vidneudsagn fortryder jeg imidlertid ikke! Jeg er bestemt ikke altid enig med Søren Espersen, men det har ikke noget med ret og rimelighed at gøre! Retfærdigheden bør ske fyldest for alle, også for Søren Espersen, som i forholdet til mig altid har været en kompetent og hæderlig journalist – ikke noget, man møder hver dag! Men selv også en uhæderlig journalist har krav på retfærdighed!

Nogle af disse ting kunne man naturligvis imødegå ved at tage lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet i brug, idet den specifikt omtaler forskelsbehandling på grund af politisk anskuelse. En kraftig straf ville muligvis hjælpe, men ak – i modsætning til straffelovens § 266b sker der her ingen offentlig påtale, man kan klage til et nævn eller anlægge en sag ved domstolene…… Hvem har tid og lyst til at føre 50 klagesager for et sådant nævn. Uden offentlig påtale er loven værdiløs.

Vejledningen til loven er tyk. Alle andre beskyttelser er penslet nøje ud til gavn for udlændinge og muslimer. Om politisk holdning hedder det i den 78 sider lange vejledning kun:

4.3 Politisk anskuelse

Ligesom kriterierne race og hudfarve, indgik kriteriet politisk anskuelse i den oprindelige forskelsbehand­lingslov fra 1996 (99).  Kriteriet indebærer beskyttelse af en politisk holdning, også hvor denne ikke nødvendigvis manifesterer sig gennem medlemskab af et politisk parti.

En arbejdsgiver må ikke i nogen ansættelsesmæssig sammenhæng lægge vægt på, hvilken politisk anskuelse en ansøger eller medarbejder har. Begrebets grænser er dog ikke blevet udfordret i retspraksis (endnu).

Nej, hvorfor mon? Alle andre har interesseorganisationer, der sørger for at indbringe sager for domstolene. Den politisk forfulgte har det ikke, og de færreste orker det. Hvis de er blevet fyret og har en familie at forsøge, har de nok at se til. Bestemmelsen er virkningsløs. Og arbejdsgiveren, mod hvem disse bestemmelser er rettet, ville blot kunne henvise til, at de øvrige medarbejdere ville gå i strejke, hvis han ikke fyrede den pågældende.

Hvad der virkelig ville hjælpe, ville være en holdningsmæssig ændring i befolkningen, en virkelig demokratisering, hvor man ved enhver lejlighed i presse, fjernsyn og undervisning betonede den lige ret til at have og udtrykke enhver overbevisning, og hvor det er folk, der ikke accepterer denne ret, som udelukkes fra arbejdsmarkedet. Så kunne vi måske tale om demokrati og ytringsfrihed, som jo netop (som George Orwell udtrykker det) er retten til at sige det, andre ikke bryder sig om at høre. Det ville kræve et opgør med den selvfede, selvbehagelige og selvhøjtidelige farisæisme, hvis bærere mener sig berettigede til moralsk at udskamme og udelukke folk, der har en lidt anden opfattelse af tingene, end de selv har, ja, til at betragte dem som ringere mennesker. Det er absolutisme i demokratisk forklædning – ja, demokratisme, når den er værst, hvor selv en Hal Koch ville stå af. Jeg skal i den forbindelse blot erindre om sagen i det selvbestaltede Danske Akademi, hvor flere medlemmer er trådt ud i protest mod akademimedlemmet Marianne Stidsens syn på #metoo-bevægelsen. Det Danske Akademi skulle ellers være et sted, hvor man kunne diskutere alle kulturelle spørgsmål – men nej, ikke når meninger måtte gå på tværs af den herskende mening! Så skal man bare holde kæft eller forlade bygningen!

Sagen er imidlertid desværre nok den, at samfundet som sådant ikke er interesseret i nogen fri debat. Man ønsker ikke noget virkeligt demokrati. Begrebet er kun beregnet til brug i skåltaler ved højtidelige lejligheder. Man er interesseret i at kvæle enhver ytring, der ikke understøtter elitens bestræbelser for tilintetgørelsen af Europas nationalstater, skabelsen af det multikulturelle helvede og storkapitalismens uindskrænkede herredømme. Der vil således ikke blive nogen fri debat. Tværtimod må vi regne med en yderligere indskrænkning i vore ytringsmuligheder – og dermed i befolkningens informationsfrihed, dvs. dens muligheder for at søge informationer. Dette er en farlig vej! Hvor debatten ophører, begynder volden – for der er da ingen anden mulighed for at ændre samfundets kurs imod afgrunden! Vi er for længst kommet ud over det punkt!

Udgivet i Demokrati | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

Er Mette Frederiksen Gud?

Man ved efterhånden ikke, om man skal le eller græde over denne klovneverden af idioter. DR meddeler, at eksperterne, dvs. epidemiloger og læger, er forfærdede over, at en stikprøve med 50.000 personer (og det er en stor stikprøve) viser, at kun 1,1 % af befolkningen har udviklet im-munitet mod Covid-19. Vi skal op på 60 %. Men hvordan skulle vi komme der, for vi kan jo ikke få lov til at blive smittet, for pokker! Nu ville det logiske næste skridt være, at Mettepigen gik på fjern-synet og sagde: “Undskyld! Vi har ødelagt økonomien, drevet jer i konkurs og frataget jer jeres fri-hed til ingen verdens nytte, ja tværtimod har vi berøvet jer muligheden for at blive immune. Vi annullerer alle indskrænkninger i dag – og jeg træder tilbage!” Men nej! Man bliver ved at fratage os vore fundamentale grundrettigheder som EU-borgere, for det er vi, hvad enten vi kan lide det eller ej, vort forbehold vedrørende unionsborgerskabet forsvandt sang- og klangløst i svinget uden af-stemning – et andet grundlovsbrud. Disse grundlæggende rettigheder kan ikke kan annulleres af en lov i Folketinget. Og så har det modbydelige, opblæste, snotdumme kvindemenneske ovenikøbet den frækhed at udtale: “Jeg lader mig ikke presse. Jeg har ansvaret for dem, der så vil dø af Corona!” Sig mig engang, tror hun, at hun er Gud? (Når skidt kommer til ære….., som man siger).

Der er ingen dokumentation for noget dødsfald af Corona, i hvert fald ikke, som er offentlig-gjort. Der er nogle, der er døde med Corona (under 600!), men hvor mange af dem ville ikke være døde alligevel – måske en måned senere? Vi får simpelthen ingen konkret viden om disse forhold – for viden vil blotlægge politikernes grænseløse stupiditet. Udsættelse af operationer og annullering af udrednings- og behandlingsgarantier vil med garanti slå langt flere ihjel – og så taler vi slet ikke om de nødvendige besparelser på sundhedsområdet, der vil blive et resultat at dette, eller de sociale katastrofer, det vil medføre! Til oplysning for tåben i statsministerkontoret dør der mellem 50.000 og 55.000 mennesker om året i dette land. Må de gerne have lov til at dø? Eller vil hun også tage ansvaret for dem – eller i det mindste da for de 3.000, der dør som følge af “utilsigtede hændelser”, dvs. fejl og sjusk – for det er hendes ansvar, idet fejl og sjusk i meget vid udstrækning skyldes påtvunget overadministration og mangel på bevillinger til det nødvendige mandskab på vore hospitaler? Eller hvad med alle dem, der dræbes, voldtages eller slås til lirekassemænd af udlændinge, som udelukkende er her som følge af politiske beslutninger, som Mette Frederiksen nægter at ændre. Hvad med at begynde med at tage ansvar der, hvor man har en mulighed for at ændre situationen? Det er for billigt at ville tage ansvar for noget, man ingen virkelig indflydelse har på!

Til oplysning for Mette Frederiksen, dør vi alle – ja, selv guddommelige tosser som Mette Frederiksen dør en dag, og en hel del mennesker ville nok ønske, at dette skete før hellere end siden! Ingen overlever livet! Det har Mette Frederiksen tilsyneladende ikke lært noget om i skolen. I skolen lærer man i dag virkelig intet, der er til nogen gavn. Døden er et af livets grundvilkår, en del af naturens orden – til nogle kommer døden alt for tidligt – og til en hel del kommer den alt for sent! Dette virus er også en del af naturen – og vi kan ikke slippe bort fra det. Hvorfor skal dette kinesiske virus have så megen mere opmærksomhed end kræft, hjerte- karsygdomme, diabetes eller andre af de virkelig store dræbere? Mange dødsfald som følge af disse skyldes nemlig noget, vi gør, og som vi kunne lade være med at gøre. Hele vor moderne livsstil med fabriksfremstillet mad med konserveringsmidler, sprøjtning af vore marker med kræftfremkaldende kemikalier etc. er dødbringende. Den er et ideologisk valg, som Mette Frederiksens forgængere har truffet af hensyn til storkapitalen og ”kvindens ligestilling”…. Det kan imidlertid stadig gøres om!

Sagen med Covid-19 er meget enkel: Vi skal smittes for at blive immune! Jo før, det sker desto bedre. Som regering og folketing agerer nu, vil undtagelsestilstanden komme til at vare for altid, for der er ikke er blevet udviklet nogen virkelig pålidelige vacciner mod nogen anden Corona-virus, og denne vil næppe blive en undtagelse. Der tales allerede om mutationer, hvilket vil gøre udviklingen af en vaccine meget vanskelig.

Man har spildt hundredvis af milliarder af kroner for at ”redde”, hvad der svarer til måske 1000 leveår, svarende til 12-13 hele liv, for det har jo ikke kun kostet staten penge, men også de enkelte mennesker, virksomheder og pensionskasser – og udgifterne vil forfølge os og øges i de kommende år. Selv om vi fordobler antallet af reddede liv, så det måske kommer til at svare nogenlunde til sundhedsmyndighedernes prognoser for det værst tænkelige scenarie, er det jo ikke imponerende. Vi skal i den forbindelse huske, at der også uden Corona hvert år dør mellem 1000 – 3000 mennesker af influenza og luftvejsproblemer. Vi mangler ganske enkelt vigtige oplysninger, som man bevidst forholder os. Disse oplysninger kunne nemlig udløse en revolution. Hvad er Corona-ofrene i virkeligheden døde af, og hvor længe ville de have levet uden Corona? Hvad nu hvis det viser sig, at der måske er reddet leveår svarende til 100 eller 200 liv til en pris af 2-5 mia. kroner pr. liv? Hvis vi skal følge i det spor, må vi – til usigelig glæde for Greta Thunberg – forbyde biler af enhver slags. Dermed ville vi så have reddet en 200-300 mennesker om året. På samme måde kunne man redde ofre for flystyrt ved at forbyde flyvning. Ja, man kan undgå alle dødsfald ved at forbyde livet!

Men kriser – også politikerfremkaldte kriser – er som skabt til at tage friheden fra folk Man har med et snuptag fjernet erstatningsretten ved ekspropriation (det kan man ikke ifølge Grundlo-ven), forsamlingsfriheden (det kan man heller ikke, derfor har man undtaget forsamlinger i “politisk og meningsbefordrende” øjemed, men det har man glemt at fortælle befolkningen), rejsefriheden (det er en grundlæggende rettighed). Og husk: Det er et samlet Folketing, der har dette på samvit-tigheden! Fra Nye Borgerlige til Alternativet! Der er ikke en, der har sagt: ”Hov, det går ikke!” De har klappet hælene sammen og sagt: ”Jawohl, mein Führer!”

I stedet for den økonomiske tilstand taget i betragtning at annullere al udgiftskrævende, nyttesløs, ja, direkte skadelig såkaldt ”klimalovgivning” fortsætter man i ly af denne undtagelsestilstand med at vælte kolossale økonomiske byrder ud over kommende generationer. Mette Frederiksen er er køn ”børnenes statsminister”. På samme måde vil man påtvinge os tvivlsomme – ja, måske skadelige – vaccinationer, tests (indsamling af DNA) og en app på vore telefoner, så myndighederne kan følge med i, om vi er “i nærheden af smittede”, for så skal vi åbenbart spærres inde. En sådan app har vide perspektiver! I Tyskland er undtagelseslovene permanente, indtil de bliver ophævet, hvis de bliver ophævet. Der forbyder man så lige samtidig, mens borgerne ikke må forsamles og protestere, kritik af EU (3 års fængsel), i Frankrig kritik af religioner (gælder nok ikke kristendommen). Vore samfund antager mere og mere karakter af totalitære partidiktaturer. Og vi har reelt ikke noget at vælge imellem. Når der viser sig er mulig alternativ, klares problemet med massiv valgsvindel og bureaukratiske forhindringer.

Samtidig vil storkapitalen – og Kina – få frit slag til at opkøbe sunde virksomheder, der af korrupte eller blot uduelige politikere bevidst er drevet til konkursens rand, ligesom producenter af værnemidler har fået kronede dage. Også vaccineproducenter vil blive forgyldt. Soros og Gates lader hilse!

Hvis ikke vi NU går på gaden og tager vores frihedsrettigheder tilbage, mister vi dem for altid!

Udgivet i Demokrati | Tagget , , | Skriv en kommentar